Koichi Tohei Sensei – Ki Aikido 1/5 Fundamental Concept Principle

Now this looks familiar…